SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ VE CBS

Sismik Tehlike Analizi


Sismik Tehlike Analizi ( Seismic Hazard Analysis )


 • İçme suyu amaçlı, sulama amaçlı, enerji amaçlı barajlar, göletler, hidroelektrik santralleri, içme suyu arıtma tesisleri ve isale hatları, köprüler, yüksek yapılar, okullar, hastaneler için yapılan çalışmalarda;
 • Bölge için sismik tehlikeyi oluşturan alan kapsamındaki sismotektonik verilerin derlenmesi,
 • Derlenen sismotektonik verilerin ışığında sismik kaynak bölgelendirmesi ve bölgedeki mevcut fayların üretebileceği maksimum magnitüdlerin belirlenmesi,
 • Sismik kaynak bölgesini doğru temsil edecek azalım ilişkilerini seçebilmek için, bölge içerisinde olmuş deprem kayıtlarıyla korelasyonu,
 • Seçilen azalım ilişkisi formülleriyle deterministik hesapla kontrol eden en büyük yer hareketi ya da oluşabilecek en büyük depremin ivmesinin hesaplanması,
 • Olasılık yöntemi uygulamasında yazılım kullanılarak, ilgilenilen tüm parametrelerin belirsizliklerini göz önünde bulundurarak proje lokasyonu için maksimum yatay yer ivmesi, aşılma olasılığı dağılımlarının, dolayısıyla senelik sismik eğrilerinin elde edilmesi,
 • Deterministik ve olasılıksal hesaplamalar sonucu yapının çeşitli sürelere karşılık gelen tepki spektrumlarının oluşturulması,
 • Deprem davranış spekturumun belirlenmesinde proje yerindeki alüvyonun kaldırılmasına göre hesaplama yapılması ve spektral ivme grafiklerinin hazırlanması.
 • Dinamik analizi teşkil edecek şekilde sprektral ivme analizi yapılması.
 • Gerek olasılık yöntemle gerek deterministik yöntemle yapılan hesaplama sonuçları,proje mühendisinin uygulayacağı parametrelerdir.

Sismik Tehlike Analizi Raporları

 • Bir bölgede herhangi bir büyüklükte oluşan depremin belirli bir uzaklıktaki yapılarda meydana getireceği hasar ve can kaybı şeklindeki etkisi Deprem Tehlikesi olarak tanımlanmaktadır. Bu etkileri hesaplayabilmek için jeolojik, sismolojik ve kuvvetli yer hareketi gibi girdilerin bilinmesi gerekmektedir, fakat bu bilgiler çok fazla bilinmezlik içerdiğinden belli teorik yaklaşımlarla sismik tehlike analizi yapılmaktadır. Bu raporun amacı inşa edilmesi planlanan projenin depremlere maruz kalması sonucu oluşacak sismik tehlikenin ortaya konmasına yöneliktir.