SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ VE CBS

CBS

PROJELERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNE (CBS) GÖRE HAZIRLANMASI

  • Etüd ve Planlamaya yönelik çalışmalarda kullanılan veya proje süresince üretilen tüm uydu görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje çizimleri Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) altlık oluşturacak şekilde Ulusal Koordinat Sistemine uygun olarak İdareye sayısal ortamda teslim edilecektir.
  • Kati Proje veya Tatbikata yönelik çalışmalarda yerüstünde ve yeraltında kalan her türlü yapının konum bilgileri (X,Y,Z), kullanılan veya proje süresince üretilen uydu görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje çizimleri Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) altlık oluşturacak şekilde “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” ve “DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Özel Teknik Şartnamesi”ne uygun olarak İdareye sayısal ortamda teslim edilecektir.
  • Raster veriler (Taranmış Harita, Uydu Görüntüsü, Hava Fotoğrafı), üretildiği yazılımın formatında ve ayrıca GeoTIFF formatında 1. ve 2. Maddelere uygun olarak hazırlanacaktır.
  • Sayısal harita, planlama, proje çizimleri vb. mekansal tabanlı vektör veriler, üretildiği yazılım formatında ve Shapefile formatında 1. ve 2. Maddelere uygun olarak verilecektir. Ayrıca, mekansal tabanlı verilere ait karakteristik bilgiler öznitelik olarak eklenecektir.Tüm proje aşamalarında geliştirilen tesislerin mimari ve proje detay çizimleri, tesis planlarını, kesitler, röleveler vb. CAD tabanlı çizimleri ise İdareye üretildiği yazılımın formatında ve (*.dwg/dxf) formatında verilecektir.
  • Tüm Raster ve Vektör verilere ait meta verileri;
  • Projenin Adı,
  • Müteahhit Firmanın Adı,
  • Projenin Yeri,
  • Projenin Muhtevası,
  • İşe Başlama Tarihi,
  • Koordinat Referans Sistemi (Projeksiyon, Datum),
  • Ölçeği,
  • Veri Üretim Yöntemi (Basılı haritalardan sayısallaştırma, GPS ölçmeleri, fotogrametrik, projelendirme vb.)
  • bir metin dosyası halinde (*.txt veya *.doc formatında) diğer verilerle birlikte İdareye teslim edecektir.
  • Proje süresince hazırlanılan raporlar (*.doc) formatında, tablolar ve yapılan teknik hesaplamalar ise üretildiği yazılımın formatında ve (*.txt veya *.xls) formatında idareye teslim edilecektir.
  • "Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir.”
  • “DSİ BARAJ PROJESİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ”NDE İSTENENLER YUKARIDAKİ GİBİDİR. BARAJ, GÖLET, REGÜLATÖR, TAŞKIN KORUMA TESİSİ, İÇME SUYU VB. PROJELERİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ORTAMINDA ÇALIŞMAKTA VE BU PROJELERİ DSİ’NİN TEKNİK ŞARTNAMESİNE UYGUN OLARAK HAZIRLAMAKTAYIZ.